www.bip.gov.pl

NOTARIALNY REJESTR TESTAMENTÓW

Notarialny Rejestr Testamentów (NORT) działa od 5 października 2011 roku. Utworzony został na podstawie uchwały Krajowej Rady Notarialnej, która powierzyła prowadzenie tego rejestru spółce Rejestry Notarialne Sp. z o.o. w Warszawie.
Sposób działania NORT opiera się na zasadach przyjętych w Konwencji z Bazylei o stworzeniu systemu rejestracji testamentów z 16 maja 1972 roku.

Celem prowadzenia rejestru testamentów jest zmniejszenie ryzyka, że testament pozostanie po śmierci spadkodawcy nieujawniony lub będzie odnaleziony z opóźnieniem. Rejestr może umożliwić także odszukanie testamentu, gdy jego sporządzenie albo miejsce przechowywania nie są całkowicie pewne.

Zarejestrowanie testamentu w NORT jest dla spadkodawcy dobrowolne i bezpłatne. Rejestracji dokonuje notariusz na wyraźny wniosek testatora zawarty w samym testamencie lub odrębnym protokole. Rejestr nie zawiera żadnej informacji o treści testamentu, zwłaszcza danych osobowych spadkobierców. Potwierdza on jedynie, że określony spadkodawca w ogóle jakiś testament lub testamenty zarejestrował i w jakiej kancelarii (kancelariach) można te dokumenty lub ich wypisy otrzymać.

Informacja o zarejestrowaniu testamentu ujawniona może być dopiero po śmierci spadkodawcy, a informację tę może uzyskać każdy, bez konieczności podania przyczyny poszukiwania testamentu osoby zmarłej. Dopiero dostęp do treści testamentu i możliwość stwierdzenia dziedziczenia na jego podstawie wymaga wykazania interesu prawnego na ogólnych zasadach prawa spadkowego.

Informację z rejestru NORT można uzyskać jedynie u dowolnie wybranego notariusza i tylko pod warunkiem przedstawienia mu aktu zgonu lub innego równoważnego dowodu śmierci testatora.

Zapytania o testament mogą być kierowane nie tylko do polskiego rejestru NORT, ale także do rejestrów zagranicznych uczestniczących w wymianie informacji w ramach Stowarzyszenia Europejskiej Sieci Rejestrów Testamentów (ARERT). Rejestry takie prowadzą obecnie (grudzień 2014): Belgia, Estonia, Francja, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Holandia, Rumunia i Rosja. Ilość państw wymieniających informacje o testamentach w ramach ARERT stale rośnie.

W celu uzyskania informacji z rejestru można także zwrócić się do notariusza urzędującego w jednym z wcześniej wymienionych państw.

Ulotki:

Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:---2012-08-07 13:46
Ostatnia zmiana:---2014-12-15 14:05
Publikacja:---2012-08-07 13:46
MSKRNNotariusz.plKsięgi wieczysteKRSe-JusticePrejusDziedziczenie w EuropieARERT
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.03 s.