www.bip.gov.pl

REJESTR AKTÓW POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

Aby korzystać z odziedziczonego majątku, spadkobiercy potrzebują urzędowego poświadczenia prawa do spadku. Do niedawna jedynym sposobem uzyskania takiego poświadczenia było sądowe stwierdzenie nabycia spadku. Wiązało się to z koniecznością złożenia wniosku do sądu i często kilkumiesięcznym oczekiwaniem na rozprawę.

Obecnie w polskim systemie prawnym funkcjonuje rozwiązanie alternatywne – notarialne poświadczenie dziedziczenia. Notariusz na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń potencjalnych spadkobierców sporządza protokół dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia skraca cały proces do kilku dni, przy czym sama wizyta w kancelarii zajmuje około godziny. Nie bez znaczenia jest także większy komfort: spadkobiercy nie przychodzą na wezwanie sądu, ale unikając stresu, umawiają się z notariuszem na spotkanie w dogodnym terminie. Przy okazji otrzymają także wskazówki, jakie dokumenty muszą zgromadzić.

Wszystkie osoby, które są brane pod uwagę jako spadkobiercy (ustawowi lub testamentowi), spotykają się jednocześnie w kancelarii. Sporządzany jest protokół dziedziczenia, zawierający wymagane prawem zgodne oświadczenia tych osób. Za składanie fałszywych oświadczeń grozi odpowiedzialność karna. Jeżeli jest testament, zostaje on otwarty i ogłoszony. Spadkobiercy składają także oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – o ile są one wymagane.

Na podstawie protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, który następnie rejestruje w rejestrze prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Potwierdzenie rejestracji następuje natychmiast. Rejestracja nie jest możliwa, jeżeli uprzednio dokonano poświadczenia dziedziczenia po tej samej osobie.

Zarejestrowany notarialny akt poświadczenia dziedziczenia ma taką samą moc jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Notariusz wydaje wypisy zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia. Akt poświadczenia dziedziczenia wykazuje prawo do spadku (na przykład do odziedziczonej nieruchomości).

Po uzyskaniu aktu poświadczenia dziedziczenia należy złożyć w urzędzie skarbowym – w ustawowym terminie – zeznanie podatkowe z tytułu podatku od spadku i darowizn.

Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia

  • utworzony został na podstawie art. 95i Ustawy Prawo o notariacie
  • zawiera informacje o sporządzonych notarialnych aktach poświadczenia dziedziczenia (nie zawiera treści aktów poświadczenia dziedziczenia)
  • dostępny jest dla wszystkich obywateli

Efekty działania Rejestru:

  • znaczne skrócenie czasu oczekiwania na wydanie dokumentu stwierdzającego dziedziczenie (z kilku miesięcy w sądach do kilku dni u notariusza; sama czynność notarialna trwa ok. 1 godziny)
  • znaczące poprawienie bezpieczeństwa poprzez uniemożliwienie powtórnego wydania notarialnego poświadczenia dziedziczenia
  • odciążenie sądów od wydawania sądowych stwierdzeń nabycia spadku w sytuacjach bezspornych

Ulotki:

Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:---2012-08-07 13:46
Ostatnia zmiana:---2012-10-23 15:25
Publikacja:---2012-08-07 13:46
MSKRNNotariusz.plKsięgi wieczysteKRSe-JusticePrejusDziedziczenie w EuropieARERT
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.07 s.